Регулиране на движението на цивилни и търговски безпилотни летателни апарати
януари 27, 2015
Илхан Кючюк постави въпроса за недостига на квалифицирани кадри в сферата на ИКТ
януари 28, 2015

Бюрократични пречки пред участието в програма „Еразъм +“

27 януари 2015 г.

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Бюрократични пречки пред участието в програма „Еразъм +“

Програмата „Еразъм +“ цели повишаване на уменията и пригодността за заетост и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Също така цели да предостави възможности на над 4 милиона европейци да учат, да стажуват, да придобият професионален опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина.

В действителност, обаче, много млади хора не желаят да участват в „Еразъм +“ заради бюрокрацията на програмата. А онези, които решат да участват в програмата, изпитват много трудности и неудобства по същата причина.

1. Какви мерки е предприела Комисията до сега, за да намали административната тежест?

2. Какви по-нататъшни мерки ще вземе Комисията с цел да преодолее бюрократичните пречки на програмата?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски