Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)
май 20, 2015
Европейска стратегия за енергийна сигурност (разискване)
юни 9, 2015

Въпрос относно усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми колеги,

Усилията ни за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени и ориентирани към ефективни действия.

Изключително важно е да водим политика, насочена в подкрепа на младите хора, давайки им шанс за реализация, като ги подготвим за успешно навлизане на пазара на труда.

Оценявам предприетите до този момент действия, насочени към повишаване заетостта на младежите, в това число и приетата „Инициатива за младежка заетост“. Но въпреки направените усилия в тази насока, към февруари 2015 г. 4,85 млн. млади хора са били без работа в ЕС, което е неприемливо високо равнище.

Съзнавайки сериозните затруднения, които държавите членки изпитват при стартиране на оперативните програми, подпомагани по линия на „Инициативата за младежка заетост“, аз бях сред онези членове на ЕП, които подкрепиха предложението на ЕК за повишаване размера на предварителното им финансиране.

Знам, че само по себе си отпускането на допълнително предварително финансиране няма да даде целения от нас резултат, ако средствата не бъдат използвани бързо и ефeктивно. В тази връзка считам, че Съветът следва да предприеме незабавни действия с цел да се осигури този процес.

Бих искал да попитам какви конкретни мерки Съветът предвижда да приложи, за да следи за правилното използване на средствата, както и да отчете адекватно постигнатите резултати?