Въпрос от Илхан Кючюк относно модернизацията на Европейския портал за трудова мобилност E-009088/2015
август 14, 2015
Въпрос от Илхан Кючюк относно проблема с недекларирания труд E-009902/2015
август 20, 2015

Въпрос от Илхан Кючюк до ЕК относно недостига на хора с цифрови умения E-007605/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-007605/2015
до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Недостиг на хора с цифрови умения

В днешно време цифровите умения са необходими навсякъде при работната сила. Те ни позволяват да се възползваме от различните възможности, предлагани от единния цифров пазар. Развиването на цифровите умения е от съществено значение за икономическия растеж и конкурентоспособността на Европа.

Наскоро оповестените от Комисията статистически данни показват, че делът на редовните потребители на интернет и цифровите им умения варират значително в рамките на ЕС.

Докато делът на редовните потребители на интернет във Финландия е 90% от населението и 79% имат основни цифрови умения, положението в други страни е напълно различно.

Само 48% от румънското население са редовни потребители на интернет, не повече от 20% от румънците притежават основни цифрови умения, а 39% никога не са използвали интернет.

Положението в България е подобно. Моята страна е втора по най-нисък процент на редовни потребители на интернет в ЕС – 54%, и само 34% от българите притежават основни цифрови умения.

Какви мерки – незабавни и дългосрочни – предприема Комисията, за да се преодолее голямото цифрово разделение, което съществува в много страни и което е значителна тежест за тяхното икономическо развитие и може да повлияе неблагоприятно на конкурентоспособността на Европа?

BG E-007605/2015
Отговор от г-н Йотингер от името на Комисията (7.8.2015)

В рамките на своята стратегия за единен цифров пазар, приета на 6 май 2015 г. , Комисията работи за преодоляване на недостига на умения в областта на цифровите технологии чрез своята инициатива „Широка коалиция за работни места в областта на цифровите технологии“ — партньорство с участието на множество заинтересовани страни, организирано въз основа на ангажименти от страна на заинтересованите страни за преки действия за намаляване на недостига на умения чрез обучение, стажове, мобилност и повишаване на осведомеността. Друга успешна инициатива на Комисията за повишаване на цифровите умения е Европейската седмица на програмирането . Цифровите умения ще бъдат един от основните елементи на съобщението на Комисията относно уменията, осигуряващи конкурентоспособност и пригодност за наемане на работа, което се очаква в началото на 2016 г.

Комисията също така подкрепя държавите членки при модернизирането на образователните им системи чрез Европейския семестър и своята инициатива „Образование и обучение 2020“ , включително като се стреми да преодолее недостига на цифрови умения. Тя подкрепя иновациите и конкурентоспособността в сферата на цифровите технологии за обучение по програмата „Хоризонт 2020“ . Комисията прие също така предложение за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор .

Европейските структурни и инвестиционни фондове предоставят финансова подкрепа за изграждането на широколентовите мрежи и за изготвянето и прилагането на програми за електронно обучение и електронно приобщаване.

В България нивото на използване на интернет и цифровите умения сред населението са ниски. Положителен факт е, че броят на завършилите ИКТ е нараснал значително през последните няколко години. Въпреки че стартовото ниво е ниско, увеличението между 2003 г. и 2012 г. е с 94 % . Освен това българското правителство увеличи неотдавна броя на инициативите си за справяне с предизвикателствата по отношение на цифровите умения, като определи застъпник за цифровите технологии за България и създаде национална коалиция — „Национален цифров алианс“ в България, в рамките на Широката коалиция.