Въпрос от Илхан Кючюк относно улесняването на трудовата мобилност E-009087/2015
август 8, 2015
Въпрос от Илхан Кючюк до ЕК относно недостига на хора с цифрови умения E-007605/2015
август 17, 2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-009088/2015
до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Модернизация на Европейския портал за трудова мобилност

Европейският портал за трудова мобилност (EURES), който предлага информация относно работни места, търсещи работа лица и условия на труд в държавите-членки, трябва да бъде модернизиран и разширен, за да помогне за решаване на проблема с неудовлетвореното търсене на работна ръка, както и с разминаванията между уменията и готовността, които предлагат безработните лица, и това, което се търси от работодателите. Според статистическите данни на Евростат през четвъртото тримесечие на 2014 г. процентът на свободните работни места се е повишил по приблизителни оценки с 0,2 процентни пункта в еврозоната от 18 държави и с 0,1 процентни пункта за ЕС-28 спрямо предходното тримесечие, като същевременно процентът на безработица при младите хора продължава да бъде недопустимо висок.

1. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да гарантира модернизирането и разширяването на Европейския портал за трудова мобилност?

2. По какъв начин Комисията възнамерява да насърчи държавите-членки да популяризират по-добре възможностите, които предлага платформата EURES?

Отговор на г-жа Тисен от името на Комисията (7.8.2015)
E-009088/2015

Целта на портала е предоставянето на услуги за крайните ползватели (търсещите работа и работодателите), както и за организациите, участващи в мрежата EURES. Пуснатата през 2015 г. първа версия на нов инструмент за откриване на съответствие включва използването на стандартни формати за свободни работни места и автобиографии, за да станат възможни общоевропейската оперативна съвместимост и обменът на информация. Този инструмент ще насочва търсещите работа към най-подходящите за тях работни места чрез използването на класификации, а също така ще посочва наличните възможности за обучение с цел придобиване на нови умения. Новото приложение Find a Job („намиране на работа“) ще дава възможност на търсещите работа да получават предложения, съобразени с техните индивидуални профили и интереси. Тази година EURES ще изпробва и актуализирана версия на EURES Extranet, която ще даде възможност на персонала по EURES в участващите в нея организации да засили сътрудничеството и обучението.

Замислена е нова комуникационна стратегия, която да служи като стратегическа рамка за всички комуникационни дейности на EURES за периода 2015—2020 г. на общоевропейско, национално, регионално и местно равнище. В тази рамка държавите-членки, подкрепяни от Комисията, ще разработват и изпълняват своите собствени комуникационни дейности. Порталът EURES е важен канал за насърчаване и съобщаване на услуги и за сътрудничество по намирането на работа в рамките на ЕС.

Предложението на Комисията за замяна на част от Регламент (ЕС) № 492/2011 понастоящем се разглежда от Европейския парламент и Съвета — с него се цели да се повишат ролята и капацитетът на мрежата EURES за улесняване на свободното движение на работници.