Въпрос от Илхан Кючюк до ЕК относно недостига на хора с цифрови умения E-007605/2015
август 17, 2015
Въпрос от Илхан Кючюк относно забавяне на отговорите на Комисията на внесените от членовете на ЕП въпроси E-008954/2015
август 31, 2015

Въпрос от Илхан Кючюк относно проблема с недекларирания труд E-009902/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-009902/2015
до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Справяне с проблема с недекларирания труд

На 9 април 2014 г. Комисията внесе предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Предвижда се всички държави-членки да бъдат представени като част от мрежа със задължително членство.
В този контекст бих желал да поставя следните въпроси:

1. Как планира Комисията да подобри сътрудничеството между различните правоприлагащи органи на равнището на ЕС и да проучи националните и европейски инструменти за борба с недекларирания труд?

2. Как планира Комисията да наблюдава прилагането на новите правила на Съюза за борба с недекларирания труд?

BG E-009902/2015
Отговор, даден от г-жа Тисен от името на Комисията
(12.8.2015)

1. Предотвратяването и възпирането на недекларирания труд са често срещани предизвикателства пред държавите-членки. Комисията подкрепя усилията на държавите членки и прие предложението, за което споменава уважаемият член на Европейския парламент. Платформата ще обедини усилията на правоприлагащите органи и другите имащи отношение партньори от всички държави-членки. Наред с другите си функции, тя ще служи за обмен на най-добри практики и информация във връзка с предотвратяването и възпирането на недекларирания труд, както и за събиране на експертен опит и анализи. Чрез платформата също така ще се предоставя подкрепа за трансграничното сътрудничество между държавите-членки.

През октомври 2014 г. Съветът на министрите постигна съгласие за общ подход към предложението на Комисията. На 7 май 2015 г. Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент финализира окончателната си позиция. Обсъжданията между съзаконодателите започнаха през юни 2015 г. Комисията подкрепя тези обсъждания, за да бъде постигнато съгласие възможно най-скоро.

2. В съответствие с предложението, в ролята си на председател на платформата Комисията ще координира подготовката и ефективното прилагане на инициативи, предприети от членовете на платформата. Тя също така ще осигурява взаимното допълване на работата на платформата с различни политики и инструменти на ЕС.