Илхан Кючюк пред в-к „Преса“: Етническият мир е грижа на всички граждани
юли 28, 2015
Въпрос от Илхан Кючюк относно модернизацията на Европейския портал за трудова мобилност E-009088/2015
август 14, 2015

Въпрос от Илхан Кючюк относно улесняването на трудовата мобилност E-009087/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-009087/2015

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Улесняване на трудовата мобилност

За да се повишат равнищата на заетост, стратегията „Европа 2020“ призовава за насърчаване на трудовата мобилност в цяла Европа, което аз напълно подкрепям.

Според изготвения от Комисията „Тримесечен преглед на трудовата заетост и социалното положение в ЕС“ от юни 2014 г. обаче, мигрантите, които се движат в рамките на ЕС, се нуждаят от по-голяма подкрепа, тъй като в много страни трудовите мигранти все още са в по-неблагоприятно положение на пазара на труда спрямо родените в държавата граждани. За тях също така има по-малка вероятност да потърсят помощ от публичните служби по заетостта и да са напълно запознати с предлаганите услуги и начините за достъп до тях. Това е знак, че все още продължават да съществуват различни пречки и бариери за мобилността и че има голяма необходимост от допълнителни мерки в подкрепа на трудовите мигранти, особено като се има предвид фактът, че с увеличаването на равнището на трудова мобилност би могъл да нарасне броят на лицата, които се сблъскват с различни предизвикателства.

1. Как възнамерява Комисията да повиши осведомеността за съществуващите публични служби по заетостта, от които мобилните работници могат да се възползват?

2. Какви допълнителни мерки ще предприеме Комисията в подкрепа на мобилните работници?

Отговор на г-жа Тисен от името на Комисията (5.8.2015)
BG E-009087/2015

През януари 2014 г. Комисията представи предложение за замяна на част от Регламент (ЕС) № 492/2011 и укрепване на EURES. С предложението се въвеждат задължения за създаване в държавите членки на системи за отваряне на мрежата за други участници, различни от публичните служби по заетостта, за осигуряване на достъп до услуги за подпомагане на мобилността, за увеличаване на прозрачността във връзка със свободните работни места и за подобряване на обмена на информация относно недостига на работна ръка в рамките на ЕС. Предложението понастоящем се разглежда от Европейския парламент и Съвета. Успоредно с тази мярка се използват целенасочени схеми за мобилност на работната сила (като например „Твоята първа работа с EURES“), за да се подкрепи мобилността на младите хора.

Освен това Директива 2014/54/ЕС съдържа правила за структурите за информиране, насърчаване и подкрепа. В нея се предвижда създаването на органи на национално равнище, които да оказват подкрепа на мобилните работници от Съюза и да насърчават, анализират и наблюдават спазването на правата, предоставени от правото на ЕС на такива работници и членовете на техните семейства. Държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнение на посочената директива до 21 май 2016 г.

Освен това, както беше обявено в работната програма на Комисията за 2015 г., Комисията подготвя „Пакет за трудова мобилност“.