Въпрос относно усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица
май 22, 2015
Състояние на отношенията между ЕС и Русия (разискване)
юни 9, 2015

Европейска стратегия за енергийна сигурност (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Кризата в Украйна и липсата на дългосрочно решение за региона поставят под въпрос осигуряването на надеждни доставки на енергия. Диверсификацията на енергийните доставки е по-важна от всякога, защото просперитетът и сигурността на ЕС изискват рационално и високоефективно използване на енергията. Стрес тестовете по отношение на природния газ, извършени от Комисията, доказаха уязвимостта на ЕС поради неговата зависимост, а високите разходи за енергия принуждават промишлеността да напуска ЕС и това възпрепятства икономическия растеж на Европа.

В тази връзка считам за необходимо да се обърне особено внимание на най-уязвимите държави членки и да се насърчи експлоатацията на местни конвенционални петролни и газови находища в пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС. Необходимо е да наблегнем върху развитието на инфраструктурата, интегрирането на устойчиви енергийни източници и подкрепата за нови проекти. Създаването на единен енергиен пазар изисква преди всичко политическа независимост, а тя се постига само с достъпно и устойчиво енергоснабдяване.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски