Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)
март 10, 2015
Изказване в пленарна зала относно Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г.
март 10, 2015

Изказване в пленарна зала: Процесът на европейска интеграция на Косово

Уважаеми г-н  Комисар,

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми колеги,

Изминалата 2014 г. може да бъде отбелязана като значима за европейската интеграция на Косово. Споразумението за стабилизиране и асоцииране беше инициирано и очакваме тази пролет да стане факт. В страната се проведоха избори, които бяха определени като демократични и прозрачни от всички международни наблюдатели. Въпреки трудния политически диалог между основните политически партии продължил 6 месеца беше съставено правителство.

Сега от изключителна важност е Косово да продължи с реформите от ключово значение, които ще спомогнат за подобряване на икономическата среда. Твърде проблемни остават професионализма и прозрачността в съдебната система, борбата с организираната престъпност и високите нива на корупция. Необходимо е започването на икономически реформи за ефективна борба с безработицата.

В тази връзка, смятам за навременно Съветът да приеме решение и да подпише рамково споразумение за участието на Косово в програмите на ЕС.  Това ще спомогне за икономическия растеж на страната и ще засили сътрудничеството с ЕС в различни секторни политики.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски