Илхан Кючюк: Асоциирането на ЕС с Молдова е логичен резултат от дългогодишен процес
ноември 26, 2014
Предложение за обща резолюция относно Сърбия: делото на обвинения във военни престъпления Шешел
ноември 26, 2014

Изказване на Илхан Кючюк в пленарна зала относно заетостта и социалните аспекти на стратегията „Европа 2020“

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми Колеги,

Искам да поздравя г-жа Марита Улвс за задълбочената и работа върху Доклада.

Трудовата заетост и социалната сфера се явяват едни от  ключовите елементи на Стратегия Европа 2020, която цели да гарантира ,,приобщаващ растеж”.

Ние  заставаме зад усилията за осигуряването на заетост за 75% от населението на ЕС на възраст от 20-64 години, намаляването на дeла на преждевременно напусналите училище под 10% , както и намаляване на броя на застрашените от бедност и социално изключване най-малко с 20 милиона души.

Но в същото време си даваме сметка, че най-големият бич за Европа си остават безработните млади хора. През март 2014г. безработни в ЕС са били 5,340 млади хора (на възраст под 25 г.), от които 3,426 са установени в еврозоната. Не може да очакваме младите хора да участват в политическия живот на Европа, когато са безработни.

Наред с останалите механизми на ЕС, малките  и средни предприятия (МСП)  се явяват един от основните инструменти за успешното справяне с младежката безработица. Те имат значителен потенциал за създаване на работни места и играят решаваща роля в прехода към нова устойчива икономика. Именно за това бих искал да подчертая необходимостта от  създаването на благоприятна за МСП среда, чрез осигуряване на по-лесен достъп на кредитиране, премахване на ненужните административни пречки и разбира се нуждата от тяхната свързаност и интернационализация.

Затова и призовавам Европейската Комисия:

  • да насърчи механизмите за мобилност, и по-конкретно Европейския портал за професионална мобилност (EURES); Редица проучвания показват, че мобилната трудова сила носи ползи и за двете страни. По изчисления на ЕК 2 милиона работни места в ЕС не могат да бъдат запълнени, поради ниската мобилност;
  • да подкрепи формите на сътрудничество с частния сектор;
  • нуждата от реформирани образователни системи, които да свързват образованието с пазара на труда;
  • да предприеме нови конкретни мерки в областта на политиките за образование и иновации.

Благодаря Ви за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски