Стартира конкурсът „Светлина и земя“ – съвместен проект на Илхан Кючюк и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, гр. Севлиево
февруари 24, 2015
Дъблинският регламент и пропорционалност при приемане на бежанци от страните членки
февруари 27, 2015

Изказване относно доклада за напредъка на Албания в Комисията по външни работи

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми колеги,

Искам да поздравя докладчика г-н Кнут Фелекнстайн за положените усилия и за точния и балансиран доклад за напредъка на Албания. Като единствен член на НАТО от държавите в Западните Балкани в предприсъединителни преговори, трябва ясно да отчетем ролята, която Албания играе за регионалната стабилност. Взаимоотношенията й със съседите са конструктивни и стабилни, а външната й политика е в пълно съответствие с външната и отбранителна политика на ЕС, като дори се включиха в икономическите санкциите срещу Русия.

Във вътрешнополитически план през изтеклата година Албания отбеляза известен напредък в изпълнението на политическите критерии за евроинтеграция в резултат на усилията на управляващата лявоцентристка коалиция. За по-нататъшния ход на реформите правителството и опозицията трябва да обезпечат провеждането на политическия дебат в парламента. Правителството трябва да предостави на опозицията възможност за упражняване на правото й за демократичен контрол, а опозицията трябва да се включи конструктивно в демократичните процеси.

По отношение на икономическите критерии, Албания е отбелязала известен напредък в стремежа към функционираща пазарна икономика. Необходими са й обаче способности да се справя с конкурентния натиск в рамките на ЕС, като ускори допълнително структурните реформи. Икономическият ръст е слаб, а бюджетният дефицит е значителен, отразяващи ниската конкурентоспособност на икономиката. Безработицата е висока, а сивият сектор – голям.

В доклада ясно са подчертани предизвикателствата, пред които Албания е изправена и някои от положителните стъпки, които правителството предприе за справяне с тях. Правителството отбеляза напредък в реформата на правосъдието, ангажирайки Венецианската комисия за повишаване независимостта, отговорността и професионализма на съдебната система. Същевременно е необходима дълбока реформа на системата, включително конституционни промени и трябва да го отбележим в доклада.

През изминалата година беше демонстрирана политическа воля за борба с корупцията, която остава сред основните проблеми, ерозиращи държавността. Подобрена е правната рамка, политическата координация и мониторинга на централно ниво. Въпреки това, корупцията е широко разпространена в много области, включително в съдебната система и изпълнителната власт, което е особено сериозен проблем.

Необходимо е засилване на деполитизацията в държавната администрация и трябва да поздравим правителството в усилията му за напредъка в реформата на публичната администрация, особено след влизането в сила на Закона за държавния служител.

Разбира се, правителството трябва да продължи с реформите като особено деликатни остават въпросите за борба с организираната престъпност, която бележи положителна тенденция в редица сфери; свободата на изразяване и гражданското участие в демократичните процеси, свободата на медиите и прозрачността при тяхното финансиране и създаването на функциониращо местно управление, което да отговаря на нуждите на гражданите.

В заключение, като докладчик в сянка на АЛДЕ искам да обърна особено внимание на правните норми, противоречащи на принципа за равенство на половете, които трябва да бъдат премахнати. Необходимо е засилване капацитета на компетентните институции за защита на детето и борещи се с принудителния детски труд. Наложителни са мерки за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи, както и мерки за лицата с увреждания и ЛГБТИ лицата, които продължават да страдат от дискриминация.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски