Евродепутатът Илхан Кючюк: Убеден съм, че отношенията между ЕС и Узбекистан ще се развиват
септември 4, 2020
Кючюк към Османи: Работата на политиците, зависи от решенията на историческата комисия
септември 29, 2020

Илхан Кючюк: Неизменно настояваме за общоевропейски механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

Комисията по правни въпроси гласува днес своето становище по доклада за създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, по който в Европейския парламент водеща е Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Гласуваният текст припомня, че ЕС все още не разполага с правно обвързващ механизъм за редовен мониторинг на спазването на основните ценности от страна на държавите-членки и институциите на Съюза. Посочва още, че основна цел на бъдещо междуинституционално споразумение за Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, следва да бъдат превантивните и корективни мерки за предотвратяване и справяне със случаите на сериозни нарушения.

Евродепутатът Илхан Кючюк, който е докладчик за групата „Обнови Европа“ по становището, изтъкна, че акцентът в позицията на Комисията по правни въпроси е ефективността и независимостта на съдебната власт, еднаквото прилагане на правото на Съюза и укрепването на обща европейска правна култура, като крайъгълен камък на взаимното доверие и принципите на правовата държава.

„Гласуваното становище съдържа специфичните препоръки на Комисията по правни въпроси, спрямо доклада за създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който след пленарно гласуване, ще очертае позицията на Европейския парламент за този мандат. Същевременно, през следващите седмици предстои Европейската комисия да представи първия годишен доклад за върховенството на закона, който ще обхване в наблюденията си всички държави-членки и ще задълбочи диалога и общата осведоменост по въпросите на върховенството на закона в ЕС.

„Още през 2016г. подкрепихме с голямо мнозинство доклада на колегата-либерал Софи ин‘т Велд, с който се настояваше за обвързващ механизъм с ясни, обективни критерии за наблюдение на развитията във всички държави-членки, под формата на междуинституционално споразумение за Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Тази твърда позиция е водеща и в новия доклад, на колегата Михал Шимечка, също от „Обнови Европа“, към чийто доклад са насочени гласуваните днес препоръки.

Един от отличителните елементи между позицията на Комисията и Европейския парламент е настояването, наблюдението спрямо държавите-членки, освен спазването на принципите на правовата държава, да обхваща и демокрацията,  и зачитането на основните права.

Затова и като докладчик в Комисията по правни въпроси внесох предложение, Европейската Комисия, като пазител на договорите, да подсили работата си при разглеждане на прилагането на Хартата за основните права на ЕС и да установи, в рамките на новия механизъм, наблюдение и диалог с държавите-членки, с цел да се гарантира, че националните законодателни и съдебни мерки и практики са в съответствие с разпоредбите на Хартата.“

„Разбирането на по-голямата част от колегите е, че новият доклад трябва да консолидира и да отмени съществуващите инструменти. Той следва да замени, например Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, който поради липсата на ясни показатели и закрепени последващи мерки, се използва понастоящем само за целите на политическото говорене.

Работата по всеобхватен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права е сред основните приоритети на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент. Ние смятаме, че той следва да бъде заложен в правен акт, обвързващ Парламента, Съвета и Комисията в регулиран процес с ясно определени отговорности, обективни и справедливи критерии и конкретни принудителни мерки. В това число и бюджетна обусловеност, в случаите на тежки нарушения на общите ни принципи. Тази неизменна позиция винаги е поддържала и делегацията на Движението за права и свободи“, допълни българският евродепутат.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски