Дейност на Комисията по петиции през 2015 г. (разискване)
декември 15, 2016
Илхан Кючюк посети Гибралтар
декември 20, 2016

Поредна международна организация се обяви в подкрепа на петицията срещу забраната за използване на майчин език по време на предизборна кампания

В отворено писмо Мрежата за насърчаване на езиковото многообразие (NPLD) подканва българските власти да подкрепят използването на майчин език във всички сфери на живота, включително и участие в предизборната кампания

17 декември 2016 г., Брюксел – Една от най-активните международни неправителствени организации, занимаваща се с насърчаване на езиковото многообразие – Мрежата за насърчаване на езиковото многообразие (NPLD) публикува отворено писмо в подкрепа на внесената от ДПС петиция срещу съществуващата дискриминационна забрана за използване на език, различен от българския по време на предизборна кампания. Организацията е съставена от 14 регионални правителства, 23 университета и редица асоциации от Европа.

След като се запозна подробно с каузата, организацията пише в писмото следното: „NPLD иска да подчертае, че е жизнено необходимо използването на автентични езици в публичната сфера, като начин да се гарантира демократичното участие на всички общности в рамките на една територия.“

От NPLD също така припомнят чл. 21.1. от Харта на основните права на Европейския съюз: „Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация“ и чл. 22 от същата харта, който гласи: „Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие“.

В заключение организацията призовава българските власти да подкрепят използването на майчин език във всички сфери на живота, включително и по време на предизборна кампания.

Припомняме, че петицията бе внесена от евродепутата на ДПС Илхан Кючюк, който настоява да се гарантира свободата на изразяване на всички кандидати и техните поддръжници по време на предизборна кампания, след като той самият бе глобен за използването на майчин език.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски