Изказване на Илхан Кючюк в пленарна зала относно заетостта и социалните аспекти на стратегията „Европа 2020“
ноември 26, 2014
Илхан Кючюк пред БНР относно свободния достъп до пазара на труда в ЕС
ноември 28, 2014

Предложение за обща резолюция относно Сърбия: делото на обвинения във военни престъпления Шешел

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
EFDD (B8‑0292/2014)
ECR (B8‑0294/2014)
Verts/ALE (B8‑0296/2014)
S&D (B8‑0300/2014)
ALDE (B8‑0304/2014)
GUE/NGL (B8‑0306/2014)
PPE (B8‑0307/2014)

относно Сърбия: делото на обвинения във военни престъпления Шешел (2014/2970(RSP))

Кристиан Дан Преда, Андрей Пленкович, Дейвид Макалистър, Елмар Борк, Дубравка Шуйца, Давор Иво Щир, Яромир Щетина, Джовани Ла Вия, Йоахим Целер, Туне Келам, Лоренцо Чеза, Франк Пруст, Петри Сарвама, Богдан Брунон Вента, Моника Маковей, Йерун Ленарс, Шон Кели, Иржи Поспишил, Габриелюс Ландсбергис, Марияна Петир, Томаш Здеховски, Лара Коми, Ласло Тьокеш, Ивана Малетич, Тадеуш Звефка от името на групата PPE
Йозеф Вайденхолцер, Гофредо Мария Бетини, Лиса Яконсари, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Тонино Пицула, Марк Тарабела, Никола Капуто, Биляна Борзан, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Мирослав Похе, , Елена Валенсиано Мартинес-Ороско от името на групата S&D
Чарлз Танък, Ружа Томашич, Ришард Чарнецки от името на групата ECR
Йозо Радош, Иво Вайгъл, Иван Яковчич, Фернандо Маура Барандиаран, Павел Теличка, Исаскун Билбао Барандика, Марите Схаке, Луи Мишел, Мариел дьо Сарнез, Йоханес Корнелис ван Бален, Жерар Дьопре, Дита Харанзова, Петрас Аущревичюс, Хавиер Нарт, Антанас Гуога, Урмас Пает, Илхан Кючюк от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL
Давор Шкърлец, Игор Шолтес, Улрике Луначек, Тамаш Месерич, Ернест Уртасун, Барбара Лохбилер, Жорди Себастиа, Хейди Хаутала, Клаус Бухнер от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно Сърбия: делото на обвинения във военни престъпления Шешел (2014/2970(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Сърбия,

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

– като взе предвид доклада на Комисията от 8 октомври 2014 г. за напредъка на Сърбия през 2014 г. (SWD(2014)0302),

– като взе предвид Статута на Международния трибунал за съдебното преследване на лица, отговорни за тежки нарушения на международното хуманитарно право, извършени на територията на бивша Югославия от 1991 г. насам (Международен наказателен трибунал за бивша Югославия – МНТБЮ),

– като взе предвид член 65 от Правилника за производството и доказването на МНТБЮ,

– като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че срещу Войслав Шешел, председател на Радикалната партия на Сърбия, са предявени обвинения пред МНТБЮ за преследване по политически, расови или религиозни причини, депортиране, антихуманни действия (насилствено изселване) (престъпления срещу човечеството) и за убийства, изтезания, жестоко третиране, злонамерено разрушение на селища или опустошаване, неоправдано от военна необходимост , унищожаване или умишлено нанасяне на щети на религиозни или образователни институции, ограбване на публична или частна собственост (нарушения на законите и обичаите на войната) в Хърватия, Босна и Херцеговина и части на Войводина (Сърбия), извършени между 1991 и 1993 г.;

Б. като има предвид, че МНТБЮ е създаден от Организацията на обединените нации през 1993 г., за да се занимава с военните престъпления, извършени през 90-те години, като постави основите за разрешаването на конфликтите и следвоенното развитието в региона;

В. като има предвид, че на 6 ноември 2014 г., след повече от единадесет години задържане и въпреки че съдебният процес е все още в ход, съдебният състав на Съда издаде нареждане proprio motu за временно освобождаване на Шешел по съображения, свързани с влошаването на здравословното му състояние, при следните условия: i) че няма да оказва влияние върху свидетелите и жертвите; и ii) че ще се яви пред Съда веднага щом се издаде такова нареждане; като има предвид, че Шешел показа враждебно отношение към МНТБЮ от началото на процеса, многократно прекъсвайки, нарушавайки и забавяйки производството пред Съда, и беше обвинен в обида на Съда за сплашване на свидетели при три различни случая;

Г. като има предвид, че след завръщането си в Сърбия Шешел произнесе неколкократно публични речи в Белград, в които подчерта, че няма да се завърне доброволно пред Съда, когато му бъде отправено такова искане, като по този начин обяви своето намерение да наруши едно от двете условия, при които беше освободен;

Д. като има предвид, че в своите публични изявления Шешел неведнъж призова за създаване на „Велика Сърбия“, отправяйки публично претенции към съседни държави, включително към Хърватия, държава — членка на ЕС, и подбуждайки към омраза срещу несръбското население; като има предвид, че той поздрави в съобщение за медиите сръбските четници за „освобождаването“ на Вуковар по повод на 23-тата годишнина от завземането, придружено от жестокости, на този хърватски град от сръбските паравоенни сили и югославската армия през 1991 г., като по този начин наруши изискването да не оказва влияние върху жертвите; като има предвид, че сръбската пацифистка група „Жени в черно“ се събра в Белград, за да почете жертвите на обсадата в рамките на изява под надслов „Никога няма да забравим престъпленията във Вуковар“;

1. решително осъжда Шешел за подстрекателството му към война, подбуждането към омраза и насърчаването на териториални претенции, както и за опитите му да отклони Сърбия от нейната европейска перспектива; изразява съжаление относно неговите провокативни обществени дейности и войнстващата му реторика след временното му освобождаване, които отново отвориха психическите рани на жертвите на войната и жестокостите в началото на 90-те години; подчертава, че неотдавнашните изявления на Шешел могат да застрашат постигнатия напредък в регионалното сътрудничество и помирение и да подкопаят положените през последните години усилия;

2. припомня на сръбските органи за задълженията им съгласно рамката за сътрудничество с МНТБЮ и за задълженията на Сърбия като страна –кандидатка за членство в ЕС; отбелязва със загриженост, че липсата на адекватна политическа реакция и правни действия от страна на сръбските органи по отношение на поведението на Шешел подкопава доверието на жертвите в съдебните процеси; насърчава сръбските органи и демократичните партии да осъждат всяка публична проява на подбуждане към омраза или войнстваща реторика и да насърчават защитата на малцинствата и културните права; призовава сръбските органи да разследват дали Шешел е нарушил сръбското законодателство и да укрепят и прилагат изцяло законодателството за забрана на подбуждането към омраза, дискриминацията и подбуждането към насилие; подкрепя всички политически партии, неправителствени организации и отделни лица в Сърбия, които се борят срещу изказванията, подбуждащи към омраза;

3. призовава МНТБЮ и неговата прокуратура, предвид тези нови обстоятелства, да предприемат мерки за преразглеждане на условията за предварително освобождаване ; отбелязва, че различните стандарти в практиката на Съда относно предсрочното освобождаване няма да допринесат за постигане на целите на МНТБЮ; насърчава МНТБЮ да предприеме решителни действия, за да възстанови доверието в себе си, отслабнало вследствие на осъдителните и недопустими публични изявления на Шешел, включително като предприеме всички необходими мерки с цел да се ускори приключването на всички дела и обжалвания в ход; припомня, че изправянето на извършителите на военни престъпления пред правосъдието е задължително условие за процеса на истинско и трайно помирение;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента, правителството и парламента на Сърбия, на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на председателя на МНТБЮ.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски