Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
май 18, 2015
Финансиране на развитието (A8-0143/2015 – Pedro Silva Pereira)
май 19, 2015

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана – Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана – Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Уважаеми колеги, настоящата степен на несигурност по границите и в непосредствено съседство на ЕС е безпрецедентна от края на 90-те години на миналия век насам.

С големия брой трайни и нововъзникващи предизвикателства по отношение на сигурността е ясно, че никоя държава членка не може да се справи сама, а това изисква укрепване на ОПСО. Съюзът и държавите членки трябва спешно да се приспособят към новите предизвикателства чрез ефективното използване на съществуващите инструменти на ОПСО и чрез сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната с другите международни институции, по-специално ООН, НАТО и ОССЕ.

Разбира се, не можем да пренебрегнем факта, че финансовата криза се отрази сериозно върху националните бюджети за отбрана, но държавите членки трябва да поемат повече отговорност за колективната сигурност и да работят за укрепване на европейската отбранителна промишленост и европейската отбранителна и индустриална база. Трябва да се инвестират повече ресурси в отбраната и да ce съсредоточим върху тези области от управлението на кризи, в които ЕС може наистина да добави стойност.

Необходимо е държавите членки да изразят по-голяма готовност във връзка с военните операции на ЕС. Да дадат съответен принос от ресурсите и способностите, които притежават, за да подобрят сътрудничеството и координацията, особено в сферата на борбата с тероризма, организираната престъпност, кибернетичната отбрана и миграцията.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски