Подкрепа за идеите на онези мислещи, работещи и активни хора в България – те могат чрез иновации да отведат Европа към икономически растеж. Ранен старт за младите в кариерата чрез образование, отговарящо на нуждите на бизнеса. По-лесен достъп до европейско финансиране – стимулите за младите предприемачи означават нови работни места. Образование чрез иновации – защото това е начинът да бъдем конкурентоспособни в целия свят. Отстояване на „петата свобода” – движението на знание – в т.ч. повече мобилност между държавите членки на студенти, преподаватели и изследователи. Подкрепа за селското стопанство – защото българските фермери могат да произвеждат по-ефективно и да бъдат по-конкурентни. Защита на всички човешки права – в Европа няма място за дискриминация и ние заедно трябва да се борим срещу това. Разработването на механизъм за мониторинг на основните права и граждански свободи и за налагане на санкции – на база обективни критерии и без политическо вмешателство. Утвърждаване на новото значение на човешките права във външната политика на ЕС. Отговорност към опазването на околната среда и създаване на стимули за екологично отговорния, „умен“ бизнес.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски