Писмо до Върховния представител относно случая на Раиф Бадауи и други затворници заради убежденията си в Саудитска Арабия
март 4, 2015
Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)
март 10, 2015

Пълна забрана за използването на езици, различни от официалния език на България, по време на предизборните кампании

Парламентарни въпроси
9 март 2015 г.
E-003774-15
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Filiz Hyusmenova (ALDE) , Iskra Mihaylova (ALDE) , Nedzhmi Ali (ALDE) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Andrejs Mamikins (S&D) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Csaba Sógor (PPE) , Yana Toom (ALDE) , Javier Nart (ALDE) , Nils Torvalds (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Pál Csáky (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Andor Deli (PPE) , Norica Nicolai (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jan Huitema (ALDE) , Marian Harkin (ALDE) , Petr Ježek (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Sophia in ‘t Veld (ALDE) , Martina Dlabajová (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Gesine Meissner (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Kinga Gál (PPE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) , István Ujhelyi (S&D) , Helga Stevens (ECR) , Andrea Bocskor (PPE) , Krisztina Morvai (NI) , Zoltán Balczó (NI) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , László Tőkés (PPE) , Guy Verhofstadt (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Marietje Schaake (ALDE) , Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

 

 Относно:  Пълна забрана за използването на езици, различни от официалния език на България, по време на предизборните кампании
В съответствие с член 351, алинея 2 от Изборния кодекс на Република България „право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на държава — членка на Европейския съюз“. В съответствие с член 181, алинея 2 от същия кодекс „предизборната кампания се води на български език“. В този текст законодателят заявява, че предизборната кампания в България трябва да се провежда само на официалния език на тази държава, а именно български. Това правно противоречие прави невъзможно спазването на член 351, алинея 2 от Изборния кодекс. Редица български политици са били санкционирани за това, че по време на предизборните кампании са произнесли няколко изречения на език, различен от официалния.

1. Съгласна ли е Комисията, че тази разпоредба представлява нарушение на принципите на свобода на изразяване на мнение и на информация, свобода на събранията и сдруженията и недискриминация, както е посочено в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, член 11 и член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз, член 2, член 3 и член 9 от Договора за Европейския съюз и член 2, параграф 1 от Международния пакт за граждански и политически права?

2. Какви стъпки ще предприеме Комисията, за да гарантира, че и други езици освен български могат да бъдат използвани по време на предизборните кампании в България?

3. Политически лидери от ЕС също ли са изложени на риск да бъдат глобени по време на предизборните кампании в България, ако използват езици, различни от официалния език на изборите?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски