Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана – Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана – Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)
май 19, 2015
Инициативата за младежка заетост (разискване)
май 20, 2015

Финансиране на развитието (A8-0143/2015 – Pedro Silva Pereira)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих доклада, защото считам, че ЕС и неговите държави членки следва да запазят позицията си на основен донор на помощ за развитие. ЕС допринася с почти 60% от световната официална помощ за развитие, но премахването на бедността и неравенството може да се постигне единствено чрез мобилизирането на достатъчни и подходящи средства, съсредоточени върху изкореняването на бедността, универсалността на правата на човека и равенството между половете.

Все още 1,5 милиарда души живеят в бедност и лишения в областта на здравеопазването, образованието и стандарта на живот. Те са най-често в засегнатите от конфликти държави, където икономическият растеж и сигурността зависят, до голяма степен, от способността на страната да упражнява своите суверенни функции за гарантиране на принципите на правовата държава и да предоставя основни обществени услуги.

Ето защо, смятам че Европейския съюз трябва да наблегне освен върху наличните ресурси и върху необходимостта от установяването на благоприятни условия за частните предприятия и предприемачеството в развиващите се страни, особено за ММСП, тъй като те играят основна роля като двигател за създаване на работни места и приобщаващ растеж.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски