Международна конференция на ООН за финансиране на развитието (13-16 юли 2015 г.) – Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (разискване)
юли 7, 2015
Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)
юли 8, 2015

Европейска програма за сигурност (разискване)

Уважаеми г-н Председател,

Предизвикателствата, пред които бяхме изправени през изминалата година, ни показаха ясно, че заплахите за вътрешната сигурност на Европейския съюз са станали по-сложни и неконвенционални. Все по-трудно е да бъдат прогнозирани, а справянето с тях изисква общ интегриран подход от страна на всички държави-членки, с ясно разделение на задачите на европейско и национално равнище.

Основните причини за високата престъпност са увеличаването на неравенството, бедността, расовата и ксенофобската омраза, а те не могат да бъдат решени с мерки за сигурност. Необходимо е да бъдат разгледани в по-широк контекст, а това включва социалната политика и политиката за заетост и образование, но също така и вземането на мерки за реинтеграция на най-засегнатите части от нашите общества.

Завършвайки, приветствам Европейска програма за сигурност за периода 2015-2020, предложен от Комисията, както и приоритетите, заложени в нея, но искам да наблегна и на факта, че трябва да бъдем готови да посрещнем и нови предизвикателства в близко бъдеще.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски