Финансиране на развитието (A8-0143/2015 – Pedro Silva Pereira)
май 19, 2015
Положението в бившата югославска република Македония (разискване)
май 20, 2015

Инициативата за младежка заетост (разискване)

Г-жо Председател,

колеги,

Усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени, ориентирани към ефективни действия.

Оценявам предприетите до този момент действия, насочени към повишаване на младежката заетост, особено Инициативата за младежка заетост, но въпреки направените усилия в тази посока, към февруари 2015 г. близо 5 млн. млади хора са били без работа в Европейския съюз.

Съзнавайки сериозните затруднения, които държавите членки изпитват при стартиране на оперативните програми, подпомагане по линия на Инициативата за младежката заетост и аз бях сред онези членове на Европейския парламент, които подкрепиха предложението на Европейската комисия за повишаване размера на предварителното им финансиране.

Знам, че само по себе си отпускането на допълни средства няма да реши проблема. Затова бих искал да запита Съвета: какви действия възнамерявате да предприемете по отношение на приложенията на т.нар. средства и как мислите адекватно да отчитате постигнатите резултати?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски