Снимка от недалечното европейско минало разкрива истинската причина защо британците трябва да гласуват за оставане в ЕС
юни 20, 2016
Илхан Кючюк от Лондон: Гласувайте за оставане, защото Великобритания без ЕС ще бъде просто Британия
юни 22, 2016

Подобряване на сътрудничеството между страните членки в областта на образованието и обучението

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в  областта на образованието и обучението се извършва доброволно от държавите членки, но трябва да отбележим, че тя е от съществено значение. Сътрудничеството, и в частност обмяната на най-добри практики, са се доказали като ефективни инструменти за подобряване на образователните системи в Съюза, но все още участниците в рамковата стратегия не се възползват достатъчно от техния потенциал.

Трябва да насърчаваме и подпомагаме държавите членки в техните усилия да осигурят добре организирано, целенасочено, качествено, прозрачно и приобщаващо образование, което да отговаря на  нуждите на днешната разнообразна група от учащи се, визирайки както формалното, така и неформалното образование. Създаването на алтернативни форми на обучение и улесняване на признаването на придобитите умения и квалификации са от изключителна важност за разширяване достъпа и възможностите за образование и обучение както и за успешна реализация.

Необходимо е да се подобри сътрудничеството между държавите членки за създаване на нови, иновативни и интерактивни методи на преподаване, обучение и учене, където учащите се са активни участници в образователния процес. Това ще повиши привлекателността и ефективността на учебния процес и ще засили развитието на креативността на участниците в образователния процес.

Важно е да положим допълнителни усилия по отношение на подобряването на образованието в ранна детска възраст и насърчаване на неговото развитие и модернизация. Подчертавам още, че има и спешна нужда от подсилване на обновената европейска програма за обучение на възрастни.

Необходимо по-добро сътрудничество между ЕС и компетентните органи в държавите членки с цел за да се намери правилният подход за бързо, цялостно и устойчиво интегриране на бежанците, имигранти и търсещи убежище в системите за образование и обучение, както и да се гарантира, че тези, които вече са придобили професионални квалификация ще получат дължимото признаване.

В заключение  подчертавам  нуждата от по-добър мониторинг, с цел да се приложи успешно стратегията за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски