Предложение за резолюция относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))
януари 12, 2015
Предложение за обща резолюция относно Русия, и по-специално случая с Алексей Навални (2015/2503(RSP))
януари 13, 2015

Изказване относно санкционирането на използването на майчин език в предизборната кампания в България

Уважаеми г-н Председател/ Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми колеги,

По стечение на обстоятелствата се изправям пред тази авторитетна зала в дни, когато нашият ЕС е  под разтърсващото влияние на бруталния терористичен акт в Париж. Акт, който бе заклеймен от председателя на най-голямата либерална партия в България г-н Лютви Местан с оценката, че нито едно цивилизационно различие не само, че не е повод за тероризъм, а повод за още по-убеден общ стремеж към пъстротата и мултикултурализма.

На този фон Ви представям развитието на един анахроничен по своята същност проблем на нетолерантност в Република България. Казвам развитието, защото вече имах възможността да го маркирам по време на пленарната сесия на 12 ноември 2014 г.

Държа в ръцете си Акта за установяване на административно нарушение на ЦИК. Нарушението ми е, че по време на последната предизборна кампания, редом с официалния български език, съм използвал няколколко изречения и на майчиния си език. Възразих пред компетентните български власти, възразявам и тук пред Вас. Връченият ми административен акт е в грубо нарушение на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС), чл. 9 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (РКЗНМ),  както и членовете 11 и  22 от Хартата  на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС).

Съгласно разпоредбата на чл.5 ал.4 от Конституцията на Република България международните разпоредби са част от вътрешното право. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Повдигам този въпрос не защото не обичам родината си, а защото искам и тя да достигне високите демократични стандарти на Обединена Европа.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски