Products originating in certain ACP states (A8-0010/2016 – Jarosław Wałęsa)
April 12, 2016
Situation in Poland (B8-0461/2016 , B8-0463/2016 , B8-0464/2016 , B8-0465/2016 )
April 13, 2016

2015 Report on Albania (debate)

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE

Г-н Председател,

Г-н Комисар,

Г-жо министър,

Колеги,

Бих искал да благодаря на нашия докладчик, г-н Флекенщайн за ползотворното сътрудничество по доклада за напредъка на Албания.

През изминалата година Албания постигна значителен напредък в своята евроинтеграция и днес страната играе важна роля за регионалната стабилност със своите конструктивни позиции в региона.

Във външнополитически план Албания изпълни немалка част от политическите критерии за членство в Европейския съюз и това е ясно отбелязано в доклада, който разискваме днес. Необходимо е обаче да продължим, да призоваваме и насърчаваме водещите политически сили в страната за по-конструктивен и устойчив политически диалог между тях за свързаните с Европейския съюз реформи.

Политическият консенсус по жизненоважните реформи е от съществено значение за по-нататъшния напредък на страната, а конфронтацията може да подкопае този процес.

Докладът ясно очертава предизвикателствата, пред които Албания е изправена, както и някои от положителните стъпки, които правителството предприе, за да се справи с тях. Необходимо е да се положат сериозни усилия за реформирането на съдебната система. Страната показа политическа воля за борба с корупцията, която заедно с организираната престъпност остават най-големия проблем пред Албания. Тези пороци на младите демокрации от Балканите ерозират държавността.

По отношение на икономическите реформи правителството продължи своята работа, но конструктивните реформи трябва да се ускорят. В резултат на ниската конкурентоспособност на икономиката безработицата остава висока, а сивият сектор заема съществена част.

Уважаеми г-н Председател, в заключение бих искал да призова властите в страната да продължат със започнатите реформи и да консолидират постиженията в областта на ключовите приоритети, които са така необходими за започване на преговори за присъединяване.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian