Anti-Semitism, Islamophobia and hate speech in Europe (debate)
October 14, 2015
Ilhan Kyuchyuk, Member of the European Parliament, has been elected as a Vice President of the ALDE Party
November 22, 2015

Emission measurements in the automotive sector (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма 

Гласувах за резолюцията, защото Европейският съюз е гарант за високи екологични стандарти и ако не се предприемат решителни действия, настоящият скандал рискува да накърни репутацията и конкурентоспособността на целия сектор. Автомобилната промишленост е един от ключовите фактори за растеж и иновации в Европа и Комисията и държавите членки трябва да възстановят бързо доверието на потребителите чрез конкретни действия.

Необходимо е да се преразгледа настоящият режим и да се предложат нови мерки, които да гарантират, че прилагането на регламентите на ЕС може да се извършва ефективно.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian