Acceleration of implementation of cohesion policy (B8-0562/2016)
May 11, 2016
Follow-up and state of play of the Agenda 2030 and Sustainable Development Goals (B8-0583/2016, B8-0587/2016)
May 12, 2016

Preventing and combating trafficking in human beings (A8-0144/2016 – Catherine Bearder)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Трафикът на хора представлява сериозно нарушение на правата на човека, но същевременно и доходоносен бизнес за трафикантите. Тази жестока дейност не случайно се определя като съвременното робство за експлоатация на хора, които биват третирани като стока за продан. Обикновено жертвите биват въвлечени в различни легални и нелегални дейности от земеделие и домакинска работа до секс индустрия, просия и търговия с човешки органи.

Смятам, че транснационалният характер на явлението изисква обединени усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално и регионално ниво. Важно е да отбележим, че възможностите на Европейската полицейска служба (Европол) не са напълно използвани от държавите членки. Споделянето на повече информация с Европол и останалите държави членки може да допринесе за създаването на по-широка информационна архитектура, която да бъде ключът към справянето с проблеми като трафика на хора, трафика на наркотици и тероризма.

В заключение бих желал да наблегна на факта, че обучението на практикуващите юристи и длъжностни лица е от съществено значение за ранното идентифициране на потенциалните жертви и предотвратяването на престъпления. Ето защо призовавам държавите членки да обменят най-добри практики, по-специално при създаването на програми за обучение с цел превенция и защита.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian