Preparation of the World Humanitarian Summit (debate)
May 10, 2016
Acceleration of implementation of cohesion policy (B8-0562/2016)
May 11, 2016

Returning to a normally functioning Schengen area

Благодаря г-жо Председател,

Уважаеми колеги,

Шенгенското пространство е сред най-значимите постижения на съвременна Европа и висша форма на европейската интеграция. То гарантира свободното движение на стотици милиони граждани на ЕС, законно пребиваващи на територията на Съюза. Въпреки това, през изминалата година, шест от членовете на Шенген, въведоха отново контрол по вътрешните си граници, поради съображения свързани с бежанската криза. Това временно въвеждане на граничен контрол се отразява негативно на търговията, но преди всичко, има важни последици за европейския проект, изразени в евроскептицизъм, анти-имигрантска и популистка реторика.

Ето защо, считам, че от основно значение е да възстановим нормалното функциониране на шенгенското пространство, най-късно до края на тази година. За целта, трябва да гарантираме защитата на външните граници на Европейския съюз, а това може да се постигне с новосъздадената Европейска служба за гранична и брегова охрана. Тя трябва да бъде основава на съвместна отговорност и солидарност, а държавите-членки, които все още не са част от шенгенското пространство, като България и Румъния, следва също да се възползват и участват в нея.

Вярвам, че завръщането към нормалното функциониране на шенгенското пространство е завръщане към основите на европейската интеграция.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian