One-minute speech about the case of The Lead Mosque (Kurshum Dzhamiya) in Karlovo, Bulgaria
July 6, 2015
European Agenda on Security (debate)
July 7, 2015

UN International conference on financing for development (13-16 July 2015) – Tax avoidance and tax evasion as challenges in developing countries (debate)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Уважаеми колеги, помощта за развитие има за цел както да намали бедността, така и да насърчи правата на човека, укрепването на демокрацията, доброто управление и върховенството на закона. Съюзът допринася с почти 60% от световната официална помощ, но намаляването на бедността и неравенството може да се постигне чрез мобилизирането на допълнителни средства. За постигането на тези приоритети, не трябва да забравяме за частния сектор като основен актьор и потенциала му да допринесе за ефективнo и дългосрочно развитие. В тази връзка, подкрепям заключението на Съвета от 12 декември 2014г. за необходимостта от засилване на ролята на частния сектор в изпълнението на бъдещите цели за устойчивото развитие.

В заключение – политиката за развитие не може да постигне своите цели самостоятелно, а трябва да бъде интегрирана в по-широка рамка, която съчетава както външната и търговската политика, така и други инструменти на политиката за външна дейност. Само тогава финансирането за развитие ще даде дългосрочен и устойчив резултат.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian