април 13, 2016

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 – Victor Negrescu)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the […]
април 13, 2016

Епидемията, предизвикана от вируса Зика (B8-0449/2016)

 Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Sadly, the Zika virus, responsible for numerous cases of death and birth defects in Brazil, is spreading rapidly in Latin […]
април 13, 2016

Положението в Полша (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing It is our common European duty to respond to controversial new laws that have given the Polish government more control […]
април 13, 2016

Доклад за Албания за 2015 г. (разискване)

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE Г-н Председател, Г-н Комисар, Г-жо министър, Колеги, Бих искал да благодаря на нашия докладчик, г-н Флекенщайн за ползотворното сътрудничество […]
април 12, 2016

Продукти с произход от определени страни от АКТБ (A8-0010/2016 – Jarosław Wałęsa)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing It is our work to ensure transparency, clarity and simplification of the EU legislation. Thereby, I support codification and recast […]
април 12, 2016

Споразумение между ЕС и Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A8-0072/2016 – Dieter-Lebrecht Koch)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the agreement on air services between the European Union and the Government of Macao because in practice it […]
април 12, 2016

Минимална стандартна ставка на ДДС (A8-0063/2016 – Peter Simon)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Undoubtedly, extending the minimum standard rate for VAT at 15% is in the interest of the proper functioning of the […]
април 12, 2016

Споразумение за стратегическо сътрудничество между Бразилия и Европол (A8-0070/2016 – Claude Moraes)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing There is no doubt that we are living in a very globalised and developed world. But today’s world is not […]
април 12, 2016

Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова (A8-0042/2016 – Norica Nicolai)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I have voted for the resolution because there is no doubt that we should support efforts made by the UN […]