април 12, 2016

Разплодни животни и зародишни продукти от тях (A8-0288/2015 – Michel Dantin)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I have voted in favour because in order to facilitate agriculture sector and to guarantee food security in the EU, […]
април 12, 2016

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (A8-0066/2016 – Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Undoubtedly, nowadays we are facing unprecedented migration crisis across the Mediterranean. Undoubtedly, we are in need of a holistic approach […]
април 12, 2016

Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (A8-0301/2015 – Sajjad Karim)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing There is no doubt that principles of subsidiarity and proportionality should apply to EU’s common commerce policy in a proper […]
април 12, 2016

Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (A8-0208/2015 – Sylvia-Yvonne Kaufmann)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I have voted in favour because we should acknowledge that regulatory fitness and performance programme (REFIT) represents an important step […]
април 12, 2016

Към подобрено регулиране на единния пазар (A8-0278/2015 – Anneleen Van Bossuyt)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The EU is the biggest player on the global trading scene because we are the world’s largest single market with […]
април 12, 2016

Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (A8-0049/2016 – Ernest Maragall)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Mr President, I voted in favour of this report, because mobility in vocational education and training (VET) is a source of genuine […]
април 12, 2016

Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (A8-0027/2016 – Sylvie Goulard)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The EU is the world’s leading trading power and single market. However, I supported the resolution because the not concluded […]
април 12, 2016

Положението в Нагорни Карабах (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма От почти три десетилетия един от най-опасните конфликти по широките предели на Европа се намира в планините на Южен […]
април 12, 2016

ЕС в променящата се глобална среда – един по-свързан, оспорван и сложен свят (разискване)

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE Г-н Председател, Г-жо Върховен представител, Колеги, Повече от 20 години Европа са наслаждаваше на мир и просперитет. Очевидно е, […]